ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Προσθήκη ορόφων από οπλισμένο σκυρόδεμα και πλήρωση της τοιχοποιίας από οπτοπλινθοδομή.