ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ

Κατασκευή ισόγειας οικίας από οπλισμένο σκυρόδεμα και πλήρωση της τοιχοποιίας από οπτοπλινθοδομή.