Στατικές μελέτες

Αναλάβουμε την εκπόνηση της στατικής μελέτης οποιουδήποτε οικοδομικού έργου. Η επίλυση των κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα πραγματοποιείται βάσει των σημερινών αλλά και παλαιότερων κανονισμών. Οι μελέτες συνοδεύονται από πλήρη σχέδια ξυλοτύπων και λεπτομερειών υποστυλωμάτων τα οποία εμπλουτίζονται από κατασκευαστικές τομές στα σημεία που απαιτείται, σχέδια λεπτομερειών και σημειώσεις έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν πλήρως στο εργοτάξιο. Η εμπειρία που αποκτήθηκε στην επίβλεψη οικοδομικών εργασιών, βοηθάει στην ρεαλιστική υλοποίηση μιας μελέτης. Για τη στατική επίλυση των μεταλλικών κτιρίων ο υπολογισμός των φορτίων (άνεμος, χιόνι κτλ) γίνεται σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 1, ο υπολογισμός των σεισμικών φορτίων σύμφωνα με τον ΕΑΚ2003 ενώ η διαστασιολόγιση του φορέα γίνεται σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 3. Εκτελούμε επίλυση και διαστασιολόγηση για σχεδόν όλους τους τύπους των διατομών που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών αλλά ακόμα και ειδικές κατηγορίες όπως διατομές ψυχρής έλασης, μεταβλητές και κυψελωτές διατομές. Επίλυση και διαστασιολογηση κτιρίων, των οποίων ο σεισμός παραλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τους τοίχους. Οι υπολογισμοί βασίζονται εξ ολοκλήρου στον Ευρωκώδικα 6 για την φέρουσα τοιχοποιία. Για την ολοκλήρωση της επίλυσης του κτιρίου επιλύονται και διαστασιολογούνται επίσης τα δάπεδα, τα υποστυλώματα και η θεμελίωση από μπετόν βάσει του Ελληνικού Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος και η στέγη βάσει του Ευρωκώδικα 5.